Електронний договір RADIOTV

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОГОВІР
про надання послуг з навчання
у галузі кінематографічного мистецтва

Продюсерський центр RADIOTV, що діє на підставі законодавства України в особі Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦТОВЕКСПОРТ» Громадянин(ка) України (згідно данних електронної форми), який є законним представником та діє від імені та в інтересах неповнолітньої (малолітньої) дитини (згідно данних електронної форми), надалі за текстом – «Замовник», з другої сторони, разом іменуються – «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали цей договір, надалі за текстом – «Договір», про таке:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується надати Замовникові, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити послуги з навчання в галузі кінематографічного мистецтва (надалі за текстом – «Послуги»), що включають в себе комплекс вправ, уроків, лекцій, прикладів та методик, що націлені на розкриття та/або вдосконалення або підвищення Замовником майстерності, розвиток його особистих можливостей в галузі кінематографічного мистецтва (продюсерська діяльність, сценарна, режисерська, операторська творчість, акторська майстерність, постпродакшн тощо).

1.2. Послуги за цим Договором надаються продюссерським центром “RADIOTV” під назвою «Radio TV», створеним Виконавцем, за адресою: м. Київ, Дніпровський р-н, вулиця Кіото 27 (надалі за текстом – «Школа»). Надання Виконавцем Послуг за цим Договором не є освітньою діяльністю в розумінні чинного законодавства України. Школа надає знання у галузі кінематографічного мистецтва, в основному як хобі, для відпочинку та саморозвитку Замовника.

1.3. Повний обсяг Послуг (навчальна програма Школи) за цим Договором включає в себе 2 (два) заняття, загальною тривалістю 6 (шість) годин. Послуги, що надаються за цим Договором Замовникові не є індивідуальними, та надаються Замовникові у групі осіб, разом з іншими замовниками-клієнтами Школи Виконавця. Тривалість занять може змінюватись в залежності від особливостей засвоєння інформації Замовником та групою замовників-клієнтів Школи Виконавця, в якій Замовник отримує Послуги, та з інших підстав, погоджених цим Договором.

  1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Період надання Послуг: з момента приймання договору та згідно графіку навчаннь замовника.  

2.2. Період, терміни та час надання Послуг може бути змінено Виконавцем до початку надання Послуг. У такому випадку Виконавець має повідомити Замовника електронним листом, надісланим на електронну адресу Замовника, а саме: (згідно данних електронної форми), або шляхом надіслання SMS-повідомлення на номер мобільного телефону Замовника (згідно данних електронної форми), не пізніше ніж за 1 (Один) календарний день до попередньо запланованої дати та часу надання Послуг.

2.3. Місце надання Послуг: м. Київ, вул. Кіото 27, «Освітньо-розважальний телеканал «Radio TV»». Продюсерський центр RADIOTV, що діє на підставі законодавства України в особі Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦТОВЕКСПОРТ»

2.4. З метою надання Послуг за цим Договором, Виконавець має право залучати третіх осіб без додаткового погодження з Замовником.

2.5. У період надання Послуг Виконавець може давати Замовникові завдання для самостійної роботи або роботи у групах з іншими замовниками — клієнтами Школи Виконавця. Такі завдання є обов’язковими для виконання та є невід’ємною частиною навчальної програми Школи. Виконання таких завдань Замовником у строки та з урахуванням вимог Виконавця впливає на результат навчання Замовника (якість надання Послуг). У випадку недотримання Замовником строку виконання самостійних завдань, Виконавець може відмовити Замовникові у його перевірці, коментарях та не зарахувати як виконане. У такому випадку Виконавець не несе відповідальність за якість наданих Послуг.

2.6. Приймання-передача наданих Послуг оформлюється Актом наданих послуг, який підписується Сторонами після закінчення періоду надання Послуг, погодженого п. 2.1. цього Договору. Акт наданих послуг надається Виконавцем Замовникові, підписаним з його сторони. Замовник протягом трьох календарних днів зобов’язаний підписати Акт наданих послуг та повернути примірник Виконавцеві або надати мотивовану відмову від підписання з викладенням зауважень до наданих Послуг. У випадку неповернення Виконавцеві примірника Акта наданих послуг у триденних строк та відсутності мотивованої відмови від підписання, вважається, що Послуги прийняті Замовником без зауважень.

  1. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

3.1. Виконавець зобов’язаний:

3.1.1. Надати Замовникові Послуги у строки та на умовах, погоджених цим Договором.

3.1.2. Під час надання Послуг, забезпечити дотримання прав Замовника, як клієнта Школи, відповідно до умов цього Договору.

3.1.3. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації навчального процесу Школи, строки та умови проведення занять Школи, їх зміст, про права та обов’язки Сторін під час надання та отримання Послуг.

3.1.4. У випадку відмови Замовника від отримання Послуг, якщо відмова надійшла на адресу Виконавця не пізніше ніж за 5 (П’ять) календарних днів до початку надання Послуг, – Виконавець зобов’язується повернути сплачений Замовником розпір плати за Послуги у повному обсязі.

3.1.5. У випадку відмови Замовника від отримання Послуг в період надання Послуг, погоджений  п. 2.1. цього Договору, за умови отримання письмового повідомлення Виконавця про відмову від Послуг не пізніше ніж за 5 (П’ять) календарних днів від дати такої відмови, Виконавець зобовязується повернути частину сплаченої плати за Послуги, пропорційну строку за який Замовник не буде отримувати Послуги, перебіг такого строку розпочинається після спливу 5 (П’яти) календарних днів з дня отримання Виконавцем повідомлення про відмову від Послуг.

У випадку відмови Замовника від отримання Послуг в період надання Послуг, погоджений п. 2.1. цього Договору, без письмового попередження, або у випадку неможливості виконання зобов’язань за цим Договором з вини Замовника, плата за Послуги не повертається.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за Послуги.

3.2.2. Відмовитись від надання Послуг, у разі не сплати/часткової сплати Замовником плати за Послуги у строки, погоджені цим Договором.

3.2.3. Вимагати від Замовника дотримання дисципліни під час надання Послуг та дотримання правил охорони здоров’я, пожежної, електричної та санітарної безпеки, внутрішніх правил поведінки, затверджених Школою, правил та порядку надання Послуг, розміщених на сайті radiotv.tv тощо.

3.2.4. У разі не дотримання Замовником строків отримання Послуг (запізнення на заняття Школи), погоджених п. 2.1. цього Договору, розпочати заняття Школи без присутності Замовника.

3.2.5. З метою забезпечення безперервності процесу надання Послуг та поліпшення засвоюваності навчального матеріалу, що надається Замовникові та іншим замовникам-клієнтам Школи Виконавця, Виконавець має право на свій розсуд корегувати (змінювати, доповнювати) викладацький склад та теми занять Школи, за умови що такі зміни не будуть впливати на загальну концепцію та тематику навчального процесу Школи.

3.2.6. У випадку порушення Замовником вимог п. 3.2.3., відмовитись від надання Послуг та видачі Замовникові документу, що підтверджує закінчення навчальної програми Школи. У такому випадку плата за Послуги Замовникові не повертається.

 

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

4.1. Замовник зобов’язаний:

4.1.1. До початку надання Послуг, зареєструватись на сайті radiotv.tv та заповнити форму реєстрації, затверджену Виконавцем, ознайомитися з правилами та порядком надання Послуг, виконання яких є обов’язковою умовою для надання Послуг.

4.1.2. Дотримуватись під час надання Послуг дисципліни та правил охорони здоров’я, пожежної, електричної та санітарної безпеки, внутрішніх правил поведінки, затверджених Школою, правил та порядку надання Послуг школи.

4.1.3. Виконувати завдання для самостійної роботи або роботи у групах з іншими замовниками-клієнтами Школи Виконавця у строки та у відповідності до вимог, погоджених Сторонами.

4.1.4. Оплатити плату за Послуги згідно суми встановленої в електронній формі у строки та у розмірі вказаному в ній.

4.1.5. У терміни та у час погоджений Сторонами у цьому Договорі, відвідувати заняття Школи.

4.1.6. Не перешкоджати своїми діями іншим замовникам-клієнтам Виконавця отримувати послуги Школи.

4.1.7. Дбайливо ставитись до майна Виконавця, інших замовників-клієнтів Виконавця, власників приміщення, в якому надаються Послуги та інших осіб. У разі спричинення винними діями Замовника пошкодження чи знищення майна Виконавця, інших замовників-клієнтів Виконавця, власників приміщення, в якому надаються Послуги та інших осіб – самостійно відшкодувати  такі збитки.

4.1.8. Під час отримування Послуг, утримуватись від дій, що порушують громадський порядок в приміщенні, де надаються Послуги, чи в суміжних приміщеннях, в тому числі від образи присутніх, нецензурних висловів, голосних розмов, створення шуму за допомогою пристроїв тощо.

4.1.9. Під час отримування Послуг, утримуватись від дій, що принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, запрошених осіб та лекторів, в тому числі шляхом розміщення такої інформації в мережі інтернет, друкованих виданнях, розсилках чи іншим способом, що має публічних характер.

4.1.10. Замовникові забороняється використання відео-, аудіо-, фото- апаратури під час проведення занять Школи без дозволу Виконавця.

4.2. Замовник має право:

4.2.1. Отримувати Послуги у строки та на умовах, погоджених цим Договором.

4.2.2. Відмовитись від Послуг та вимагати повернення відповідної частини плати за Послуги, на умовах, погоджених підпунктами 3.1.4. та 3.1.5. пункту 3. цього Договору.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та вимог Договору.

5.2. У випадку порушення Замовником строку оплати Послуг або у випадку часткової оплати Замовником плати за Послуги, Виконавець має право відмовити Замовникові в наданні Послуг та/або розірвати цей Договір за власною ініціативою.

5.3. Виконавець залишає за собою право відмовити в наданні Послуг Замовникові у разі порушення Замовником зобов’язань, погоджених п.п. 4.1.2., 4.1.6., 4.1.8., 4.1.9 цього Договору.

  1. ІНШІ УМОВИ

6.1. Спори, які виникають на будь-якому етапі виконання цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У разі неможливості врегулювання спору шляхом переговорів – у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31.07.2017 року, але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

6.3. Будь-які зміни до цього Договору оформлюються Сторонами у письмовій формі, шляхом укладення додаткового угоди до цього Договору.

6.4. Усі додатки та додаткові угоди до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони укладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками (у разі їх наявності).

6.5. Підписанням цього Договору, Замовник надає Виконавцеві безстрокову згоду на обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання, використання або передачу третім особам) своїх персональних даних та персональних даних дитини, що повідомляються Замовником під час укладення та виконання цього Договору, та підтверджує, що Замовнику відомо про включення його персональних даних та персональних даних його дитини до баз персональних даних Виконавця з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин, адміністративно-правових, податкових, відносин у сфері бухгалтерського обліку та інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до діючого законодавства.

6.6. Обсяг персональних даних, які включаються до баз персональних даних Виконавця, визначається відповідно до цього Договору, а також відповідно до чинного законодавства України, що регулює здійснення господарської діяльності та не перевищує обсяг, необхідний для досягнення мети обробки персональних даних.

6.7. Підписанням цього Договору Замовник підтверджує, що повідомлений про свої права як суб’єкта персональних даних, відповідно до законодавства України про захист персональних даних.

6.8. Договір укладено українською мовою, у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

6.9 Договір являється дійсним після його підтвердження натиском клавіші Приймаю та оплати згідно електронної форми.

ПІБ (Батька або Матері дитини)

ПІБ (дитини)

Серія та номер паспорту

Місце прописки за паспортом

Контактний номер телефону

E-mail